در انگلیسی چند زمان مختلف ومجزا داریم؟ سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ 12:23
در انگلیسی 16 زمان مختلف ومجزا داریم
شامل:
حال ساده:
I go
حال استمراری :
I am going
حال کامل:
I have gone
آینده ساده:
I will go
حال کامل استمراری :
I have been going

 

آینده ساده:
I will go
آینده استمراری :
I will be going
آینده کامل:
I will have gone
آینده کامل استمراری :
I will have been going
آینده در گذشته :
I would go
آینده در گذشته استمراری:
I would be going
آینده در گذشته کامل استمراری :
I would have been going
آینده در گذشته کامل :
I would have gone
گذشته ساده :
I went
گذشته استمراری :
I was going
گذشته کامل استمراری :
I had been going
گذشته کامل :
I had gone

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

vocabulary the eye دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ 11:58

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چند تا عبارت و جمله و اصطلاح دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ 11:48
با سلام قبل از هرچیز از این پست عذر خواهم چند تا عبارت و جمله و اصطلاح باحال تقدیم شما
.
Get lost
گم شو(به صورت امری و توهین آمیز)
.
Get the hell out of here
از این جا بزن به چاک/ گورت رو گم کن
.
Time for us all to get the hell out of here
وقتشه که همه مون بزنیم به چاک
.
He got the hell out before he was fired.
قبل از اینکه اخراج بشه زد به چاک/ سریع آنجا را ترک کرد
.
Get the hell out of my house, before I call the cops.
قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم از خونه من بزن به چاک/ گورت رو گم کن
.
by no means
به هیچ وجه/ مطلقا" نه و ...
.
By all means
حتما"/ البته/ با کمال میل و ...
.
I ate as much as I could
من تا آنجاکه توانستم خوردم
.
I ate Nothing
من هیچی نخوردم : نقیییییی، ناهار نخردم :D
.
On purpose
در معنی اصطلاحی: از روی عمد و قصد
.
You have took her bag on purpose
تو کیف او را از روی عمد برداشتی
.
I know it's difficult but don't give up
می دانم دشوار است اماتسلیم نشو
.
It was very kind of you to help me
خیلی لطف داشتید که به من کمک کردید
.
You have a big mouth.
معنی اصطلاحی: تو دهن لق هستی/ شایعه پراکن
.
That little boy has a big mouth.
اون پسره دهن لق/شایعه پراکن است
.
Damn, Me and my big mouth!
لعنت، من و دهن لق ام
.
Shake a leg
بجنب، زود باش/ پایی تکون بده
.
Come on, It wasn't so bad
بیخیال، اینقدر ها هم بد نبود

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

ﺻﻔﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ 1:2
ﺻﻔﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ
People with positive qualities
.
A live wire
ﺁﺩﻡ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ
.
A big shot
ﺁﺩﻡ ﮐﻠﻪ ﮔﻨﺪﻩ
.
A go-getter
ﺁﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ
.
A Self-made
ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ
.
A level-headed
ﺁﺩﻡ ﻣﺘﯿﻦ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ
.
open-minded
ﺁﺩﻡ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺶ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ
.
A soft-hearted
ﺁﺩﻡ ﺩﻟﺮﺣﻢ - ﺭﺋﻮﻑ
.
A late-bloomer
ﺁﺩﻡ ﺩﯾﺮﻓﻬﻢ
.
A good mixer
ﺁﺩﻡ ﺯﻭﺩﺟﻮﺵ - ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.
A good company
ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺵ ﻣﺸﺮﺏ
.
A high-flier
ﺁﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ
.
An early bird
ﺁﺩﻡ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چند اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ 0:58
همین و کم داشتیم!
that crowns it all.
همینه که هست!
like it or lump it.

هنر کردی!
big deal!

هنوز بچه ای!(دهنت بو شیر میده)
you`re wet behind the ears.

دهانش بوی شیر میدهد.!
he`s as green as grass.

هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه)
it`s the thin edge of the wedge.

هوا تو دارم.
I am with you.

هول شدم!

I got panicky

هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه.
east or west,home is best.

یتیم شد.
he was orphaned.

یالا!تکونی به خودت بده!
come on!shake a leg!

یکبار برای همیشه.
once and for all.


هم عقیده هستیم.
we are of the same mind.

همه فن حریف است.
💜he is a handy man.

هرطور میل شماست.
as you wish.

هرطور صلاح بدانید
as you think proper .

هر چیزی حدی داره.
there is measure in all things.

زیر قول خود زد.
he broke his word/promise.

زیپ دهانت را بکش.!!
button your lip

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات کاربردی یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ 0:34

beats me!

من از کجابدونم

in the same boat

هم درد بودن

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات کاربردی هنگام رانندگی: یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ 0:17

push the gas —-> گاز بده
make a U turn —-> دور بزن
speed up —-> تند برو
slow down —-> آهسته برو
go straight —-> مستقیم برو
make a right —-> بپیچ به راست
make a left —-> بپیچ به چپ
back it up —-> برو عقب
hit the brakes —-> بزن رو ترمز
pass the car —-> سبقت بگیر

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اموزش نکات و اصلاحات زبان انگلیسی شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ 0:1

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح انگلیسی جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ 23:47

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چه کلماتی را با at وin وonبکار میبرند یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ 18:14

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |