اصطلاحات جالب شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 20:36
هر جور هم !
 And how!

با دیوار که حرف نمی زنم !
Am I talking to a brick wall?

این هم از این
And that`s that.

مسیرت به مسیر من میخوره ؟
Are you going my way?

دنبال شر می گردی ؟
Are you looking for a trouble?

هر طور میل شماست.
As you wish.

خدا شاهده که ...
As God my witness …

بهتره در موردش حرف نزنیم .
Better left unsaid.

بین خودمان باشد.
Between you, me and bedpost

ایول
Bravo!

بعدا می بینمت
Catch you later .
 
راه را باز کنید
Clear the way.

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)
Climb down .

زود باش !
Come on !

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.
Cut the comedy.

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

معادلهای informal کلمه no وyes شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 18:11
معادلهای informal کلمه yes

yup
yep
yeah

معادلهای informal کلمه No

nope

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح ادم خرکاربه انگلیسی شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 14:2

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 13:58

to take a nap
چرت زدن

I like to take a nap every day after lunch
دوست دارم هر روز بعد از نهار یه چرتی بزنم.
-------------------------------------------------------
to nod off
چرت زدن (به شکل ناگهانی) مثلا جلوی تلوزیون، توی اتوبوس، مترو...

I nodded off once or twice during the movie.
یکی دو بار وسط فیلم خوابم برد/ چرت زدم.
-------------------------------------------------------
to passed out
از روی خستگی غش کردن

I was so tired that I went straight to bed and immediately passed out.
انقدر خسته بودم که یه راست رفتم تو تختخواب و از خستگی غش کردم.
-------------------------------------------------------
to stay up late
تا دیروقت بیدار موندن

My dad always stays up late and watches football match.
بابام همیشه شب ها تا دیروقت بیدار میمونه و فوتبال میبینه.
-------------------------------------------------------
to move around
غلت زدن

I move around a lot while sleeping.
تو خواب زیاد غلت میزنم
-------------------------------------------------------
to toss and turn
از روی بیخوابی وول خوردن/ غلت زدن

I didn't sleep a wink. I was tossing and turning all night long.
یه ذره هم نخوابیدم، تمام شب رو داشتم تو جام وول میخوردم.
-------------------------------------------------------
to sleeps on (someone's) back
طاق باز خوابیدن

to sleep on (someone's) side
خوابیدن به دمر/ به پهلو

to sleep on (someone's) stomach
روی شکم خوابیدن

My cheeks really hurt. I was sleeping on my side all night .
گونه هام درد میکنه. تمام شب دمر خوابیده بودم.
-------------------------------------------------------
to oversleep
خواب موندن

Damn! I overslept again!
لعنت به من! دوباره خواب موندم!
-------------------------------------------------------
to get up at the crack of dawn
خروس خون بیدار شدن ، کله سحر بیدار شدن

I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.

مجبورم صبح خروس خون بیدار شم تا به موقع برسم سرکار.

---------------------------------------------------
night owl
کسی که شب تا دیروقت بیدار میمونه

early bird
آدم سحر خیز

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

ادم وراج و پرحرف به انگلیسی شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 12:17

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

جملاتی پیرامون مزه و طعم شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 10:40

✍ این غذا طعم خیلی خوبی ندارد.
This food doesn’t taste very nice.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ چه طعمی دارد؟
What does it taste like?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ مزه انبه می دهد.
It tastes of mangoes.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ چه طعمی دوست داری؟
What flavor do you like?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ نمی توانم این سوپ را بچشم. سرما خورده ام.
I can’t taste this soup. I have got a cold.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ ممکنه لطفاً این کیک میوه ای را بچشید؟
Would you please have a taste of the fruitcake?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ بی مزه است.
 It’s tasteless.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح مشکوک میزنی به انگلیسی شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ 10:35

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

لغات انگلیسی همراه با تصویر جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ 18:12

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

تیکه کلام انگیسی به فارسی جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ 17:25
حرف دهنتو بفهم :Watch your mouth
خاک تو سرت :shome on you
بزنم به تخته: Touch wood
بخشکی شانس: it is just my luck
برو کشکتو بساب :go fly a kite
حقته-تا چشمت کور شه: Serves your right
خرخون: Book worm
بزن تو رگ :Dig in
بزن به چاک: Beat it
این به اون در :Tit for tat
به تو ربطی نداره: It is none of your business
سنگ رو یخ: I felt like a fool
برو به درک _ برو به جهنم: Go to hell
دست از سرم بردار :get of my back
می خوای بخواه نمی خوای نخواه: like it or lump it
این خط این نشون :mark my words
چون من میگم: because I say so
حلال زاده است: Speak of the evil

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |