چند اصطلاح انگلیسی با معنی فارسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:38

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جالب به انگلیسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:31

بیا اینجا
Come here
برای روز مبادا
For a rainy day
بلند تر صحبت کن
Speak louder
بجنب ، عجله کن
Shake a leg

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی بخش دوم یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:29

مطمئن نیستم
I am not sure
به من گوش کن
Listen to me
اما فکر می کنم
But I think


نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (idioms) یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:27

دمق – مایوس
Sick as a dog
اشتباه لپی
A slip of tongue
جالبه
That sounds interesting  
سالگرد ازدواج
Annual a marriage

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جذاب به انگلیسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:25

So _and_so

فلان فلان شد

Still waters run deep


فلفل نبین چه ریزه,بشکن ببین چه تیزه


💢She always has her nose in a book


همیشه سرش تو کتابه

💢I had a lump in my throat


بغض گلومو گرفته بود

💢How are your nearest and dearest?


(به شوخی)اهل و عیال چه طورند

💢On an empty stomach
با شکم خالی

💢On the nose
راس ساعت

💢Tickle

قلقلک دادن


💢Ticklish


قلقلکی

💢Charm is her middle name

تا دلت بخاد جذابه

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح دنیا به کامشه به انگلیسی دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ 16:56

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

are you happy or married= این اصطلاح زمانی به کار میرود که به فردی بخوایم بگیم مجردی یا متاهل

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ 1:11

باز هم تماس بگیر
Keep calling
خدا کند که ...
God grant that….
دیگه زنگ نزن
 Stop calling
گل گفتن و گل شنیدن
To have a nice chit chat

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد تلفن همراه


Cell Phone

1- شماره تلفن همراه شما چند است؟
What’s your mobile/ cell phone number?
2-می خواهم برایت یک پیامک بفرستم.
I want to send you an SMS.
3- او بیشتر وقتش را SMSبازی می کند.
He spends most of his time SMSing.
4- دیروز برایت SMSفرستادم جواب ندادی.
I SMSed you yesterday, but you didn’t reply to it.
5- یک نوع گوشی موبایل جدید خریده ام.
I have bought a new sort of mobile number?
6- شماره موبایل من را داری؟
Have you got my mobile number?
7- موبایل شما همیشه روی پیام گیر است.
Your cell phone is always on answering machine.
8- موبایل شما زنگ آزار دهنده ای دارد.
Your cell phone has a very irritating ring tone.
9- ممکن است لطفاً تلفن همراهتان را خاموش کنید.
Would you please turn off your cell?
10- همه تلفن های همراهشان را خاموش کرده اند؟
Are all the mobile phones switched off?
11- می توانم با موبایل شما یک زنگ بزنم؟
Can I use your cell phone to make a call?
12- خودم دیدم موبایل شما را در جیبش گذاشت.
I’m sure I saw him pocketing your cell phone.
13- استفاده کنندگان تلفن همراه از آنتن دهی ضعیف گله می کردند.
Cell phone users were complaining of poor reception.
14- اتومبیل، کیف دستی و موبایل او را دزدیدند.
He was robbed of his car, briefcase, and cell phone.
15- امروزه تلفن همراه جزء لاینفک زندگی ما شده است.
Mobile phones have become an indispensable part of our lives.

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح زبنتوگازبگیر به انگلیسی جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ 5:42

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات انگلیسی پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ 21:2


 


 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چند عبارت و اصطلاح در انگلیسی سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ 23:45

So long
به امید دیدار

You are reason
حق با شماست

My pride was wounded
به غیرتم بر خورد

He is off the rails
توی باغ نیست

God forbid
خدا نکنه

I bit him to frighten you
به در گفتم دیوار بشنوه

Circle has no angle
گل پشت و رو نداره

Third time is lucky
تا سه نشه بازی نشه

He died in his bed
به مرگ طبیعی مرد

I can't take my eyes off you
نمیتونم چشم ازت بردارم

it was brutal
خیلی بيرحمانه بود

don't you talk back to me
جواب منو نده. حاضر جوابی نکن

back off
کوتاه بیا

I have gut feeling that. ..
 یک حسی به من میگه که ..."

I have a hunch that ...
"به دلم افتاده که ..."

speak your heart
حرف دلت رو بزن

stop bugging me
موی دماغ من نشو

holy cow!
برای بیان تعجب یا عصبانیت استفاده میشه

all roads lead to Rome
هر جا بری آسمون همین رنگه

second hand
دست دوم

I clean forget
پاک یادم رفت

I'm stuffed
تا خرخره خوردم

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |


 


 


 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات کاربردی در انگلیسی سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ 22:48

I have to see about it
حالاببینم چی میشه
Are you teasing me
مسخره ام میکنی؟
Stay where you are
همون جا وایسا
I'll sue you
من ازدست شماشکایت میکنم
Give that to me
اونو بده به من
He's not okay at all
حالش خیلی بده

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جدید و پرکاربردبه انگلیسی سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 21:15
به کسی تلفن زدن 

یا

به کسی زنگ زدن                                                                             give someone a buzz


mouse potato   معتاد کامپیوتر و اینترنت


 

فکر کن خونه خودته                                               make yourself at home


 

whats eating you?از چه ناراحتی؟


 

بیخودی دلت رو خوش نکن                                                                         dont hold your breath

ادم شلخته                                                                                               she 's all thumb


 

he has money to burn (این اصطلاح برای ادم خرپول بکار میرود )


 

بنده خدا                                                          poor fellow


 

                                                                                  ?   are you with me      داری منو؟


 

سنگ جلوی پای کسی انداختن          rock the boat


 

iam as iam      همینم که هستم


 

great boast little toast  پزعالی جیب خالی


 

تازه سرشبه                         the night is young


 

hop in    بپر بالاسوارشو


 

دل و دماغ ندارم      i feel blue


 

it was heaven محشربود

 

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح میزنم لهت میکنم به انگلیسی سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 19:13

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح نیشت رو ببند به انگلیسی سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 19:11

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح از دنده چپ بلند شدن به انگلیسی سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 19:8

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح نمک خوردن و نمکدان شکستن به انگلیسی سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 19:2

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چند جمله و عبارت کوتاه کاربردی در انگلیسی دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ 22:35


I have to see about it
حالاببینم چی میشه
Are you teasing me
مسخره ام میکنی؟
Stay where you are
همون جا وایسا
I"ll sue you
من ازدست شماشکایت میکنم
Give that to me
اونو بده به من
He"s not okay at all
حالش خیلی بده
It"s the end of me
بیچاره شدم
I am worried
دلم شورمیزنه
That is no problem
اشکال نداره
What do you need
امرتون؟
Here you are
بفرمایید
Have a nice time
خوش باشی
Good old days
یادش بخیر
God help me
خدابخیرکنه
Keep that in mind
دیگه سفارش نکنما
Good job
دستت طلا
Stick to your job
بچسب به کارت

Back to work
به کارت برس
You know what
میدونی چیه؟
Where then
پس کجا؟
I"ll show you
بهت نشون میدم
Keep it away
بگیرش کنار
It"s all your fault
همه اش تقصیرتواست
God bless you
خداحفظت کنه
I"ve some ideas
یه فکرهایی دارم
Go faster
گازشوبگیر
Are you saying it again
دوباره اونوگفتی؟
Let"s go in
بریم داخل
Hold your respect
احترام خودتو نگه دار
Mind your words
حرف دهنتو بفهم
As you wish
هرجورراحتي
See who is it
ببين كيه
Shame on you
خجالت بکش
I"ve made my mind
تصمیمو گرفتم
Are you feeling better
بهتری؟
As you wish,God
خدایا راضی ام به رضای تو

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جدید به انگلیسی شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ 13:30

White wash:ماست مالی


U look lost:گیج میزنی


He looks proud:خودشو میگیره


Ta ta for now:خداحافظ فعلا


Home girl&Home boy:بچه محل


I will put u in ur place:  حالتو میگیرم

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح خودمانی نشو به انگلیسی شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ 13:4

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات کاربردی به انگلیسی شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ 12:10
 

you are adorable
تو دوست داشتنی هستی

 have egg on your face
سکه یه پول شدن
Mina has egg on her face


as you wish
هر طور دوست داری/هر طور صلاح میدونی


I wasn't in the picture
 حواسم نبود

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح کسی را زیر نظر داشتن به انگلیسی چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ 23:33

کسی را زیر نظر داشتن

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

امیدواریم از این اصطلاح کمتر استفاده کنید

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح بوس بده به انگلیسی چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ 16:52

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح چرت نگو به انگلیسی سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ 0:31

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |