اصطلاحات زبان انگلیسی دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ 10:24

A poor workman blames his tools

عروس نمي توانست برقصد، مي گفت زمين کج است!

A bird in the hand is worth two in the bush.

سیلی نقد به از حلوای نسیه!

Absence makes the heart grow fonder.

دوری و دوستی!

A cat may look at a king.

به اسب شاه گفته یابو!

A coward dies a thousand times before his death.

ترس برادر مرگ است!

Actions speak louder than words.

به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!

A fool and his money are easily parted.

تا ابله در جهان هست، مفلس در نمي ماند.

A fox smells its own lair first.

تا چوب را بلند کنی، گربه دزده فرار مي کند!

A friend in need is a friend indeed.

دوست آن است که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

After a storm comes a calm.

بعد از خشم، پشيمانی است.

A good beginning makes a good ending.
All's well that ends well.

خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج

A jack of all trades is master of none.

همه کاره و هیچ کاره!


A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب!

A penny saved is a penny earned.

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

A person is known by the company he keeps.

تو اول بگو با کیان دوستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

 

A rolling stone gathers no moss.

بر سنگ گردان نروید نبات.

A sound mind in a sound body.

عقل سالم در بدن سالم است.

All that glitters is not gold.

هر گردی، گردو نیست!

All things come to he who waits.

گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی!


An ounce of prevention is worth a pound of cure.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

Ask and you shall receive.

پرسان پرسان می روند هندوستان!

منبع:www.rrp.blogfa.com

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |